FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Zuid-Hollandse exportwaarde in goederen neemt toe

Belangrijkste inzichten
 • In 2019 is in Zuid-Holland bij een op de twaalf bedrijven sprake geweest van internationale handel (import en export) in goederen. 
 • Het aandeel van bedrijven met internationale goederenhandel is in het laatste decennium in Zuid-Holland toegenomen.
 • De omvang van de goederenexport (incl. wederuitvoer) door bedrijfsvestigingen in Zuid-Holland bedraagt in 2019 80,3 miljard euro. De exportwaarde is in de afgelopen jaren toegenomen.
 • Het aandeel van Zuid-Holland in de totale export van goederen door bedrijven in Nederland (359 miljard) is relatief hoog (22,4%).
 • In 2019 neemt het grootbedrijf in Zuid-Holland 23,5% van de exportwaarde voor z’n rekening. Dit zijn bedrijven met meer dan 250 werkzame personen.
 • Voor Zuid-Holland is Duitsland de belangrijkste exportbestemming (27%), gevolgd door Rest van de wereld, Overige EU15 en België.
 • De export van Zuid-Holland bestond in 2019 voornamelijk uit de goederensoorten Minerale brandstoffen, smeermiddelen e.d. producten, Machines en vervoermaterieel en Chemische producten.
Week van globalisering 2021

Deze week is door het CBS uitgeroepen tot de Week van de globalisering. Door de voortschrijdende internationalisering van de productie van goederen en diensten raken nationale economieën steeds meer met elkaar verweven. Dat geldt zeker voor een open economie als Nederland. Ook al daalden de invoerheffingen in de afgelopen decennia wereldwijd gestaag, is protectionisme nooit ver van weggeweest. In de eerste editie van de Week van de globalisering gaan wetenschap, beleid, statistiek en praktijk met elkaar in gesprek over het groeiend wereldwijde protectionisme, de nieuwe verhoudingen met het Verenigd Koninkrijk en de onzekerheden in internationale verhoudingen.

Ook voor Zuid-Holland zijn de ontwikkelingen op het gebied van globalisering van belang. In de afgelopen tien jaar is de omvang van de internationale handel in goederen, zowel import als export, bij Zuid-Hollandse bedrijven toegenomen. In dit artikel zoomen we nader in op de bedrijfsvestigingen in Zuid-Holland die betrokken zijn bij de internationale goederenhandel en de omvang en samenstelling van de Zuid-Hollandse goederenexport.

1 op de 12 bedrijven in Zuid-Holland betrokken bij internationale goederenhandel

In 2019 is in Zuid-Holland bij een op de twaalf bedrijfsvestigingen (8,5%) sprake geweest van internationale handel (import en export) in goederen. Het aandeel van bedrijven in Zuid-Holland dat betrokken is bij internationale goederenhandel is in het laatste decennium toegenomen. In 2009 was 8,2% van de bedrijven in Zuid-Holland betrokken bij de internationale handel in goederen. Als gevolg van de financiële crisis lag de internationale handel rond 2009 op een relatief laag niveau.

Kijken we naar provincie, dan valt op dat de provincies die grenzen aan Duitsland en België een relatief groot aandeel bedrijven kent die betrokken zijn bij de internationale goederenhandel. Zo kennen Limburg en Zeeland het grootste aandeel bedrijven waarbij in 2019 sprake is geweest van internationale handel in goederen, terwijl dit aandeel relatief laag ligt in Utrecht en Noord-Holland.

Bedrijven met internationale goederenhandel, naar provincie
Totale exportwaarde (goederen) Zuid-Holland bedraagt 80,3 miljard

De omvang van de goederenexport (incl. wederuitvoer) door bedrijfsvestigingen in Zuid-Holland bedraagt in 2019 80,3 miljard euro. De Zuid-Hollandse exportwaarde van goederen is in de afgelopen tien jaar toegenomen. Het aandeel van Zuid-Holland in de totale exportwaarde van goederen door bedrijven in Nederland (359 miljard) is relatief hoog (22,4%).

Indien we alleen kijken naar de exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij, bedraagt de waarde van de goederenexport van Zuid-Holland 49,7 miljard. In Zuid-Holland is het aandeel wederuitvoer in de totale exportwaarde met 38% vergelijkbaar met Nederland Nederland (38%).

Ontwikkeling van exportwaarde in goederen, Zuid-Holland, 2008-2019

*In het geval voor een jaar geen gegevens beschikbaar zijn, komt dit doordat op de gegevens de geheimhoudingsregels van het CBS van toepassing zijn. Dat houdt in dat informatie waaruit gegevens van afzonderlijke bedrijven af te leiden zijn geheim worden gehouden.

Grootbedrijf verantwoordelijk voor 23,5% van totale goederenexport

In 2019 neemt het grootbedrijf in Zuid-Holland 23,5% van de exportwaarde (incl. wederuitvoer) in goederen voor z’n rekening. Dit zijn bedrijven met meer dan 250 werkzame personen. Ten opzichte van Nederland (30%) kent het grootbedrijf een relatief beperkt aandeel van de totale exportwaarde in goederen. In vergelijking met Nederland kent de bedrijfsgrootte 50 tot 249 werkzame personen een relatief groot aandeel in de totale exportwaarde in goederen; respectievelijk 38% voor Nederland en 43,2% voor Zuid-Holland. 

Exportwaarde van goederen, naar bedrijfsgrootte en provincie, 2019
Duitsland en België belangrijkste exportbestemming Zuid-Holland

Voor Zuid-Holland is Duitsland de belangrijkste exportbestemming (21,8 miljard, 27%), gevolgd door België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Exportwaarde naar handelsland, Zuid-Holland
Minerale brandstoffen, smeermiddelen e.d. producten belangrijkste goederensoort export Zuid-Holland

De export van Zuid-Holland bestond in 2019 voornamelijk uit de goederensoorten Minerale brandstoffen, smeermiddelen e.d. producten (20,5 miljard, 25,5%), Machines en vervoermaterieel (13,1 miljard, 16,3%) en Chemische producten (12,6 miljard, 15,7%).

Exportwaarde naar goederensoort, top 5, Zuid-Holland

Methode

 • Een bedrijf is betrokken bij internationale goederenhandel als het bedrijf op jaarbasis voor minstens €5.000,- importeert of exporteert.
 • Om de internationale goederenhandel van de Nederlandse regio’s in kaart te brengen, zijn door het CBS datasets uit verschillende bronnen gecombineerd. Ten eerste, zijn gegevens uit de internationale handel in goederen statistiek gekoppeld aan het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Dit resulteerde in een dataset met informatie op het bedrijfsniveau, inclusief kenmerken zoals de bedrijfsgrootte, de economische sector waarbinnen het bedrijf actief is, de landen waarmee gehandeld wordt, welke goederen verhandeld worden, en waar het uiteindelijk zeggenschap van het bedrijf gelegen is.
 • Om de exacte geografische locatie van het bedrijf te bepalen, heeft het CBS de databestanden  verder geregionaliseerd naar vestigingsniveau, oftewel  het niveau van de lokale bedrijfseenheid. In de meeste gevallen is een bedrijf klein en bestaat deze uit één vestiging. In het geval dat een bedrijf één vestiging heeft wordt de internationale handel van het bedrijf toegewezen aan de regio waar het bedrijf gevestigd is. Als het bedrijf meer dan één vestiging heeft, wordt de handelswaarde naar rato van het aantal werknemers in de verschillende vestigingen verdeeld over de vestigingen, en daarmee over de provincies.
 • De internationale handel is voor zover mogelijk gekoppeld aan in Nederland gevestigde bedrijven. De handel van buitenlandse bedrijven en/of bedrijven die zich niet in het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) bevinden is buiten beschouwing gelaten. De totalen van export verschillen om die reden met de randtotalen op Statline en kunnen afwijken van andere CBS publicaties over internationale goederenhandel.

Bronnen

POWERED BY

powered by