FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Ruim 5.300 mbo stages en leerbanen te weinig in Zuid-Holland

Belangrijkste inzichten
  • In 2020 waren er 72.300 erkende leerbedrijven voor mbo-studenten in Zuid-Holland. Meer dan 31.400 leerbedrijven waren in dat jaar actief.
  • In 2019-20 waren er ruim 84.900 van de in totaal 91.100 mbo-studenten aan de slag bij een erkend leerbedrijf in Zuid-Holland. Met stage (bol) of een leerwerkplek (bbl)
  • Door Corona is er in verschillende sectoren een (sterk) tekort aan stages en leerbanen. In Zuid-Holland stond de teller op een tekort van 5.318 in november 2020.
  • Voldoende mogelijkheden voor stages en leerbanen bij leerbedrijven zijn belangrijk voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt.
  • Het wegvallen van stagemogelijkheden heeft dus serieuze gevolgen voor de doorstroming vanuit het beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt, en naar het hbo. 
Mbo-studenten, leerbedrijven en de beroepspraktijkvorming

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is de beroepspraktijkvorming (bpv) heel belangrijk. Door in de praktijk te werken en te leren, merken studenten hoe ze de vaardigheden die ze met hun kwalificatie opdoen, kunnen inzetten op de arbeidsmarkt. Andersom is het voor de economische dynamiek in de regio van belang dat er jaarlijks voldoende mbo-gediplomeerden zijn om aan de vraag op de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. 

Het type beroepspraktijkvorming is afhankelijk van het soort mbo-onderwijs dat een student volgt. Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) is dit een stage, bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is dit een leerbaan. Zowel stages als leerbanen kunnen alleen worden voltooid bij een onderneming die is geaccrediteerd als erkend leerbedrijf. Daarmee is het aantal leerbedrijven naar regio, sector en bol/bbl een relevante indicator voor de arbeidsmarkt, aangezien het een indicatie geeft van de opleidingscapaciteit van een regio.

Aantal mbo-studenten per Actief leerbedrijf, naar regio

De verhouding tussen het aantal actieve erkende leerbedrijven en mbo-studenten varieert niet alleen per sector, maar ook per regio. In de onderstaande kaart kun je voor het totaal, of één specifieke sector of marktsegment, zien hoeveel mbo-studenten er zijn per actief leerbedrijf. Voor het totaal aan opleidingen varieerde dit aantal in 2020 tussen de 2,2 en de 3,5. Voor de verschillende sectoren en marktsegementen kan de bandbreedte ruimer zijn. 

Gebruik de filters om de geografische verschillen per sector en marktsegment te bekijken. 

Aantal Mbo-studenten per actief leerbedrijf, naar arbeidsmarktregio

Hierbij valt o.a. het volgende op:

In de sector ICT en creatieve industrie ligt het aantal studenten per actief leerbedrijf rond de 2  in Amsterdam (ruim aanbod), en op 7,5 voor de naburige Zaanstreek (zeer krap aanbod).

In de sector Specialistisch vakmanschap is het aantal studenten per actief leerbedrijf in vrijwel alle regio's zeer laag (1 - 2). Met uitzondering van Midden-Holland (hoog), en de Zaanstreek, Gorinchem en Helmond-De Peel (gemiddeld). 

 In het marktsegment Zorg zijn er vooral in Limburg, Brabant en Zuid-Holland relatief veel mbo-studenten per actief leerbedrijf. Daarmee is het aanbod aan stages en leerwerkplekken in deze regio's mogelijk ook krap. 

Mbo-studenten en leerbedrijven naar sectoren in zuid-holland

In 2019-20 waren er ongeveer 91.100 mbo-studenten in Zuid-Holland. Daarvan volgden er  84.900 een stage of leerbaan bij één van de 72.300 erkende leerbedrijven (waarvan er ruim 31.400 actief waren). Veruit de meeste studenten, ruim 30.634, volgden een opleiding in de sector Zorg, welzijn en sport. In die sector waren ruim 18.900 organisaties aangemeld als erkend leerbedrijf.

Mbo-studenten en leerbedrijven in Zuid-Holland, naar sector - 2020

Techniek en gebouwde omgeving, en Voedsel, groen en gastvrijheid zijn daarna de meest populaire sectoren. De verhouding tussen studenten en leerbedrijven is in deze twee sectoren meer in balans. Dit komt waarschijnlijk doordat zorginstellingen over het algemeen relatief grote organisaties zijn. Zij hebben vaker plek voor een hoger aantal stagiairs of leerbanen. Tot slot valt op dat er bij ICT en creatieve industrie veel meer studenten zijn (bijna 9.000) dan erkende leerbedrijven (bijna 5.500). 

Verhouding studenten en actieve leerbedrijven IN Zuid-holland

Uit de vergelijking van deze provincie met heel Nederland blijkt dat er bijna elke sector relatief meer studenten per leerbedrijf zijn. Een nadere analyse zou moeten uitwijzen of dit ook wil zeggen dat in deze sectoren de behoefte aan nieuwe erkende leerbedrijven ook groter is. Voor de sector zakelijke dienstverlening en veiligheid is de verhouding in Zuid-Holland behoorlijk gelijk aan het gemiddelde in Nederland. 

Gemiddeld aantal Mbo-studenten per actief leerbedrijf in Zuid-Holland - 2020
Impact corona op stages en leerbanen

Door de uitbraak van het Coronavirus is er in verschillende sectoren een (sterk) tekort aan stages en leerbanen ontstaan. Enerzijds omdat bedrijven in bepaalde sectoren (deels) gesloten zijn, zoals in de luchtvaart, toerisme of horeca. Anderzijds omdat organisaties in sectoren zoals de zorg en het onderwijs te druk zijn met de gevolgen van Corona om voldoende begeleiding te kunnen bieden aan mbo-studenten die bij hen een stage of leerbaan willen volgen. 

In Zuid-Holland stond het aantal tekorten aan stages en leerbanen in november op 5.318. Het overgrote deel van de tekorten zit op de stages voor studenten die de BOL-variant van opleidingen volgen.  In aantallen zitten de grootste tekorten in Holland Rijnland (2.092), vlak erna Rijnmond (1.942), Haaglanden (807), Drechtsteden (446), Zuid-Holland Centraal (23) en Gorinchem (8). De grootste tekorten werden gerapporteerd bij de marktsegmenten Cross-over(865), Entree (534), Zorg (483) em ICT (456), etc. Om hier verder op te filteren, zie het dashboard van SBB. 

Oorzaken

SBB schrijft hierover het volgende op haar website

De oorzaken van de tekorten kunnen per marktsegment sterk verschillen. In 41% van de gevallen noemen scholen het coronavirus als oorzaak. In de zorg wordt niet direct corona als oorzaak genoemd, maar het niet kunnen geven van de goede begeleiding. Het niet kunnen geven van die begeleiding is wel een gevolg van de toegenomen druk op de zorg.

Ook kunsten en entertainment zijn sectoren die al zwaar waren getroffen door corona en die nu weer extra worden geraakt door de nieuwe maatregelen. De verwachting is dat ook het aantal leerbanen en stageplekken in de horeca door de sluiting van in ieder geval vier weken zal afnemen.

Voor de entreeopleidingen wordt specifieke begeleiding in 96% van de gevallen genoemd als oorzaak van stagetekorten, terwijl dit voor alle sectoren samen geldt voor circa 20%. De impact van de aangescherpte maatregelen in begin oktober is in deze cijfers nog niet terug te zien.

OPLOSSINGEN

Het tekort blijkt dus een groot probleem. Met het actieplan gemaakt door onderwijs en bedrijfsleven is er nauw samengewerkt om dit tekort op te lossen.

Oplossingen uit dit actieplan zijn onder andere: 

  • De politiek komt met financiële steunmogelijkheden. De komende twee jaar is er 10,6 miljoen euro aan extra geld voor stagebedrijven en bedrijven waar je mag werken tijdens je opleiding. Horeca, recreatie- en landbouwbedrijven krijgen het extra geld zelfs vijf jaar.
  • Er is gewerkt aan een soort Google voor leerbanen: leerbanenmarkt.nl en stages www.stagemarkt.nl. Hier kunnen studenten stages bij goedgekeurde bedrijven zoeken, staat informatie over scholen en wordt reclame gemaakt voor opleidingen waar je de grootste kans hebt op werk.
  • Er wordt informatie verzameld,gebundeld en gepubliceerd over de arbeidsmarkt en de kans op een stage of leerbaan. Deze informatie wordt door scholen, bedrijfsleven, gemeenten, UWV en de ministeries van OCW en SZW ter beschikking gesteld, zodat zij hiervan gebruik kunnen maken in de informatievoorziening naar studenten, aankomende studenten, werkenden en werkzoekenden.
  • Het stimuleren van innovatieve samenwerking in de regio zodat meer stages en leerbanen in de beroepscontext beschikbaar komen.
Meer weten of verder lezen

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder/actuele-cijfers

https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/aansluiting-mbo-arbeidsmarkt 

POWERED BY

powered by