FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Een leven lang ontwikkelen in de praktijk

Belangrijkste inzichten
 • Werk, beroepen en de daar bij horende vaardigheden veranderen steeds sneller als gevolg van globalisering, robotisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie.
 • Het World Economic Forum schat dat tot tussen nu en 2025 de 50%  van alle werkenden essentiele nieuwe kernvaardigheden nodig zal hebben ('reskilling'). 
 • Daarmee is een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) cruciaal om mensen in hun werk weerbaarder, wendbaarder en meer duurzaam inzetbaar te maken. 
 • LLO is in Nederland een gezamelijke opgave van overheden, onderwijs, scholingsfondsen, branches en werkgevers. De SER vervult een aanjaagfunctie. 
 • De meeste werknemers voelen echter geen actute scholingsnoodzaak, en geven aan beperkte tijd en middelen voor (formele of langere) opleiding te hebben. 
 • Betere en meer persoonlijke informatie over de veranderende vraag op de arbeidsmarkt, maar ook over de match met je eigen vaardigheden, is gewenst. 
The future of Jobs - 2020


In haar tweejaarlijkse 'The Future of Jobs Report' analyseert het World Economic Forum (WEF) de meest relevante, wereldwijde ontwikkelingen op de aard van werk en de arbeidsmarkt. Het WEF constateert dat als gevolg van structurele ontwikkelingen als digitalisering en robotisering de aard van werk en de inhoud van beroepen steeds sneller veranderen. De uitbraak van het Coronavirus zal deze bestaande trend nog versnellen.

Hoewel er wereldwijd meer banen worden geschapen (97 miljoen) dan er verdwijnen (85 miljoen), is het skills gap tussen de nieuwe en de oude economie juist toegenomen. 

Niet minder dan de helft van alle werkenden wereldwijd zal in de komende vijf jaar nieuwe, essentiele vaardigheden moeten leren om mee te kunnen in de veranderende vraag, de digitale revolutie en nieuwe manieren van productie. Deze groep werkenden zal zo'n 40% 'kernvaardigheden' opnieuw moeten opdoen, door opleiding en/of ontwikkeling. 

 World Economic Forum, The Future of Jobs Report (2020). 

Belang van een leven lang ontwikkelenNu met Corona, maar vooral om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. 

Gezamenlijke opgave

Stakeholders
Experts

Uitgangspunten:
- Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling (bij de burger)
- Stimuleren van een leercultuur bij werkgevers / op de werkvloer

Belemmeringen


In 2019 hebben zowel het Sociaal Culturaal Planbureau (SCP) als Panteia onderzoek gedaan naar ervaren motivaties en belemmeringen van burgers bij LLO. Uit beide studies blijkt dat de meeste mensen weinig tot geen actuete scholingsnoodzaak voelen, vooral omdat ze zich geen goed beeld kunnen vormen van hoe de aard van hun werk op termijn veranderd. Men geeft aan over voldoende kennis- en vaardigheden te beschikken voor het huidige werk, en meer dan de helft schat de kans dat ze in de toekomst andere competenties nodig heeft in als laag. 

De meest genoemde belemmeringen voor opleiding en ontwikkeling zijn: 

 • Familie- en gezinsverplichtingen
 • Werkverplichtingen
 • Persoonlijke omstandigheden
 • Kosten van de opleiding
 • Gebrek aan ondersteuning vanuit de werkgever


Verder concludeert het SCP dat werkenden in Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, nog relatief vaak een opleiding volgen, maar dat het overgrote deel hiervan een korte cursus, training of workshop betreft. Het belangrijkste doel van
deze cursussen en trainingen is om het dagelijks functioneren op het werk te verbeteren.
Het gaat om scholingsactiviteiten die vaak door de werkgever betaald worden en binnen
werktijd door de werknemer gevolgd mogen worden. Uit de interviews komt het beeld
naar voren dat deze scholingsactiviteiten van belang zijn voor het up to date houden van
bestaande competenties, maar zelden gericht zijn op het verbreden of verdiepen van competenties, waardoor werknemers binnen de organisatie breder inzetbaar zijn of die hen
kwalificeren voor een andere functie.

Panteia concludeert specifiek dat het flexibeler aanbieden van onderwijs en het vormgeven van een leercultuur van het grootste belang zijn voor die groepen in de samenleving die zich het minst vaak professioneel ontwikkelen. Ook zou de systematiek voor het toekennen van scholingsmiddelen moeten worden vereenvoudigd, en zouden bestaande compenties beter moeten kunnen worden erkend. 

 SCP, Grenzen aan een leven lang leren (2019). 
 Panteia, Belemmeringen voor deelname aan een leven lang ontwikkelen (2019)

Informatievoorziening


LLO is dus cruciaal voor een weerbare en wendbare beroepsbevolking, die duurzaam inzetbaar is. Één van de grootste belemmeringen is volgens experts en stakeholders de informatievoorziening. Ten eerste moet de impact van economische en technologische ontwikkelingen op individuele banen en beroepen veel scherper in beeld worden gebracht. Ten tweede zouden individuen beter zicht moeten krijgen op hoe hun kennis en vaardigheden passen in de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. 

Kansrijke overstapberoepen UWV
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/overstapberoepen/index.aspx 


Met www.skillsinzicht.nl akunnen beleidsmakers, werkgevers en individuen inzicht krijgen op hun WerkDNA, en hoe dat past bij verschillende BeroepDNA's - volgens de actuele vraag zoals deze in vacactureteksten door werkgevers wordt gearticuleerd. 

Verder lezen

 

World Economic Forum, The Future of Jobs Report (2020). 

SER, Actie Agenda: leven lang ontwikkelen (2020). 

SCP, Grenzen aan een leven lang leren (2019). 

WRR, Naar een lerende economie (2013). 

Panteia, Belemmeringen voor deelname aan een leven lang ontwikkelen (2019). 

 

POWERED BY

powered by